logo
Poplachové systémy narušenia Systémy priemyselnej televízie dochádzkové systémy a systémy kontroly vstupov Systémy elektronickej požiarnej signalizácie
Menu
  INFO:
Cenníky na stiahnutie   ::   pre montážne firmy po zaregistrovaní a prihlásení sa na našu stránku.
Rubrika:  EPS  stránka:   Požiarna elektronická signalizácia
Hotline
Technická podpora:
Obchodné info:
Fakturačné info:
Naší partneri
Návštevy
Celkom: 203434
Marec 21867
Dnes: 289

Dochádzkový systém a systém kontroly vstupov

Spoločnosť LARKO, s.r.o.,Vám v oblasti ochrany pred vznikom veľkých škôd na majetku ponúka komplexné obchodno-technické služby v rámci požiarnej ochrany. Tieto služby sú zamerané na prípravu a zabezpečenie realizácie každej požiadavky zákazníka. Naši pracovníci Vám na základe Vašej predstavy pomôžu navrhnúť základnú štruktúru Vami požadovaného požiarného systému, ktorý ďalej podľa Vašich požiadaviek vyšpecifikujeme do ponuky, ktorá obsahuje zoznam zariadení a inštalačného materiálu s nákupnými cenami, špecifikáciu a ceny potrebných prác, prípadne iné požiadavky ktoré v súvislosti so zvoleným zriadením musíte v zmysle platných noriem, zákonov a vládnych nariadení dodržať.

Dochádzkový systém

Slúži na evidenciu a kompletné spracovanie dochádzky zamestnancov s možnosťou prepojenia na iné informačné systémy. Je určený pre všetky typy organizácií; od štátnej správy, bankových inštitúcií, až po priemyselné podniky. Údaje sú uložené v databáze SQL Servra (MS SQL Server, Oracle 8i, Sybase SQL Anywhere) a umožňuje distribuované spracovanie dát v rámci počítačovej siete.  Používatelia môžu využívať pre spracovanie (a zamestnanci pre prezeranie) dochádzky aj tzv. tenkého klienta - aplikáciu pre intranet eKriváň. Súčasťou riešenia je obojsmerné prepojenie na personálny a mzdový systém.

Pre identifikáciu sa používajú dochádzkové čítacie jednotky s displejom a klávesnicou (pre zadávanie prechodov typu služobne, lekár, dovolenka...), ktoré sú schopné identifikovať osobu na základe identifikačného prvku. Identifikácia je realizovaná tak, že sa v riadiacom programovom vybavení osobe priradí identifikačný prostriedok, ktorým môže byť identi-fikačná karta, alebo biometrický údaj.

Programové vybavenie je možné doplniť o monitorovací program, ktorý poskytuje on-line informácie o stave prítomnosti zamestnancov v aktuálnom čase.
Dochádzkový systém umožňuje:

 • Sledovanie aktuálnej prítomnosti zamestnancov
 • Individuálne nastavenie pracovného kalendára pre každého zamestnanca
 • Výpočet odpracovaných hodín a evidenciu nadčasov
 • Výpočet mesačného sumáru odpracovanej doby
 • Automatické dopočítanie pri oneskorenom príchode (od lekára, služobne), alebo skoršom odchode z práce (prerušenie pracovnej doby), vyhodnocovanie poldenných dovoleniek
 • Zaznamenávanie, výpočet a rozdelenie druhov prerušenia pracovnej doby (základné aj doplnkové prerušenia). Počítanie prerušení (vplyv prerušenia na pracovnú dobu) je možné v systéme ľahko nakonfigurovať
 • Sledovanie dodržiavania prestávok v práci
 • Hromadné zadávanie prítomností (vedúci pracovníci) a neprítomností do dochádzkových listov
 • Automatické generovanie záznamov pri dlhodobej neprítomnosti pracovníkov (nemoc, OČR, dovolenka...)
 • Možnosť označenia určitých zamestnancov, ktorých dochádzkové listy sa nespracovávajú podľa údajov zaznamenaných na čítacích jednotkách
 • Registráciu a rozdelenie druhu odpracovanej doby podľa zmien (viaczmenné prevádzky). Výpočet príplatkov za prácu v popoludňajšej a nočnej zmene, v sobotu, nedeľu a sviatok. Systém generuje náhrady za neodpracované sviatky, ako aj rizikové príplatky. Umožňuje ručné zadávanie príplatkov v eurách, hodinách, alebo percentách
 • Počítanie salda (náhradné voľno a chýbajúce hodiny) k danému dňu a jeho automatický prevod do ďalších mesiacov
 • Vytvorenie výstupných zostáv s možnosťou výstupu na tlačiareň,     alebo do xls (dochádzkové listy)
 • Zoznam zamestnancov, evidencia príplatkov a neprítomností...)
 • Detailný audit práce každého spracovateľa

Systém kontroly vstupov

Základnou požiadavkou efektívnej kontroly vstupov je identifikácia a autorizácia osôb. SKV zabezpečuje kontrolovaný vstup osôb do chránených častí objektu - pre každú osobu samostatne - na základe prideľovaných prístupových oprávnení.

Identifikácia je realizovaná priradením identifikačného prostriedku osobe, alebo vozidlu v riadiacom programovom vybavení. Autorizácia osôb môže byť prostredníctvom viacerých identifikátorov, ako napr. čipová karta, alebo biometrický údaj.
Modularita SKV zabezpečuje možnosť postupného budovania komplexného identifikačného systému.

Čítacie jednotky - ČJ sú zapojené v sieti ČJ s nadriadeným riadiacim centrom, ktoré v nepretržitom on-line režime podľa stupňa bezpečnosti spracováva a vyhodnocuje načítané údaje. ČJ po identifikácii osoby v rámci autorizácie rozhodne o oprávnenosti požiadavky o vstup na základe vopred nadefinovaných pravidiel. Informácie k autorizácii získavajú ČJ on-line z riadiaceho programového vybavenia, alebo priamo z pamäte čítacej jednotky. 

Riadiace programové vybavenie umožňuje nielen definovať, kto môže prechádzať konkrétnym miestom v rámci SKV, ale aj časovo, alebo počtom prechodov limitovať povolenie prechodu. Riadiace programové vybavenie je možné rozšíriť o ďalšie nadstavbové moduly, v ktorých sa využíva totožný identifikačný prostriedok:

 • Monitorovanie stavu ČJ a ďalších pripojených periférnych zariadení
 • Prítomnosť osôb v objekte
 • Stravovací systém
 • Dochádzkový systém
 • Systém návštev
 • Evidencia vozidiel
 • Parkovací systém

Všetky prechody realizované cez ČJ sú evidované v databáze riadiaceho programového vybavenia pre prípadné dodatočné dokumentovanie pohybu osôb, alebo vozidiel. Archivované záznamy je možné s možnosťou filtrácie exportovať do súboru, alebo tlačiť v papierovej podobe do pripravených tlačových zostáv.

Pre zvýšenie úrovne zabezpečenia objektu je vhodné systém SKV používať v súčinnosti s ďalšími systémami ochrany objektov (centrálny monitorovací systém, poplachový systém hlásenia narušenia – PSN, systém priemyselnej televízie – PTV a elektrická požiarna signalizácia – EPS).

ČJ sú schopné čítať bezkontaktné aj kontaktné čipové identifikačné karty ako aj odtlačok prsta. Majú schopnosť ovládať a monitorovať prídavné zariadenia, ako napr. elektronické zámky, závory a rôzne typy dverí a turniketov.

Čítacia jednotka je vybavená:

 • Mikropočítačom, určeným na riadenie jednotky, identifikáciu a komunikáciu
 • Zálohovanou pamäťou na ukladanie dát
 • Komunikačným rozhraním RS 485,  alebo RS 232
 • Akustickou a optickou signalizáciou identifikácie
 • Klávesnicou na zadávanie PIN kódu
 • Dvomi spínacími relé

Prihlásenie k účtu
Možnosti
Anketa
Ktorý poplachový systém narušenia je pre vás zaujimavejší? (18354 Účastníkov) hlasovalo
Digiplex
58%
Jablotron
42%
Aktuality
Doležité upozornenie ,
1/1/2013
firma LARKO s.r.o. vznikla premenovaním spoločnosti Kraken Tech s.r.o.